مطالعه اثر بازاریابی ارتباط مند بر کیفیت خدمت،کیفیت ارتباط و وفاداری مشتری در بیمه عمر و سر مایه گذاری شرکت بیمه کار

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2 پیوند های اجتماعی:

Wilson1995 ادعا می کند که پیوند های اجتماعی،روابط میان فردی بین خریداران و فروشندگان را نشان می دهد.وقتی یک ارتباط قوی میان فردی بین دو طرف تعهد هست در نتیجه تعهد برای نگهداری ارتباط ،بالاتر می رود.وقتی انتخاب برای برقراری ارتباط از طریق روابط اجتماعی وجود داشته باشد،شرکت ها با احتمال بیشتری به مراقبت و حفظ مشتریان به عنوان دوستانی که کوشش می کنند به خواسته های خاص خود برسند،می پردازد.وقتی مشتریان آگاه باشند که به عنوان دوست قلمداد می شوند،آنها با تمایل بیشتری به شرکت ها فرصت خدمت می دهند پس شانس روابط آینده افزایش میابد.

Gadde and Snehota ((2000اشاره می کنند که وقتی بین دو شریک تجاری ارتباط نزدیک تری وجود داشته باشد آنها با احتمال بیشتری به هم وابسته اند و بر رضایت،تعهد و اعتماد هم اثر می گذارند.

Wilson and Mummalaneni ((1986بیان می کنند که زمانی که روابط قوی تر می باشد وپیوند های اجتماعی  بین اعضای درون روابط تجاری موجود باشد،تعهد به حفظ را قدرت می دهد.

Smith ((1998متوجه گردید که وقتی شرکت ها  خدمت شخصی ارائه می دهند ویا به ایجاد پیوند های اجتماعی با مشتریان از طریق ارائه خدمت شخصی می پردازند،اثر مثبتی بر کیفیت ارتباط می تواند نظاره گردد.پیوند های اجتماعی تصریح به ایجاد روابط بلند مدت با مشتریان از طریق شبکه های اجتماعی و بین فردی دارد.در این دیدگاه مشتریان به عنوان افراد متفاوت با خواسته های متفاوت گروه های مشتری با خدمات سفارشی می باشد.در مقایسه با پیوند های مالی که بر پایه انگیزه های قیمت بنا شده اند پیوند های اجتماعی  به شرکت ها اجازه می دهد که مزیت رقابتی بزرگتری را تجربه کنند که برای جایگزین شدن سختتر و همچنین در افزایش نرخ حفظ مشتری مفید می باشد.

لیانگ و ونگ(2005)پیوند های اجتماعی را به عنوان پیوند ها و روابط شخصی تعریف می کنند،که در طول تعاملات بین فروشنده و خریدار برای حفظ هر چه نزدیکتر روابط آنها ایجاد می گردد،همچنین پیوند های اجتماعی،خدمات را متناسب با نیاز های فردی جهت ایجاد یک ارتباط مستقل توسعه می دهد و به مشتریان اجازه می دهد که از خدمات راضی باشند و به آن اعتماد کنند و نیز به فهم و یادگیری درمورد نیاز ها و انتظارات مشتریان کمک می کند(Liang &Wang,2005).

پیوندهای اجتماعی شامل جنبه های زیادی می باشد مثل آشنایی،دوستی،ارتباط شخصیت ها از طریق نزدیکی،طرفداری کردن یا نصیحت همدلانه،بی پرده گویی و پاسخگو بودن،احساس وابستگی،تعلق یا هر تعامل میان فردی.طبق نظر هان(1991)اندازه شدت ارتباط فردی میان خریدار و فروشنده را اندازه می گیرد.این نوع از ارتباط ها احتمالاً از یک ارتباط تجاری به سمت یک ارتباط اجتماعی حرکت می کنند(Shammout,2007,31)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی:

1-تعیین اثر بازاریابی ارتباط مند برکیفیت خدمت و کیفیت ارتباط و وفاداری مشتریان دربیمه عمر شرکت بیمه کارآفرین

اهداف فرعی:

1-تعیین اثر کیفیت خدمت بر کیفیت ارتباط

2-تعیین اثر کیفیت ارتباط بر وفاداری مشتری

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه اثر بازاریابی ارتباط مند بر کیفیت خدمت،کیفیت ارتباط و وفاداری مشتری در بیمه عمر و سر مایه گذاری شرکت بیمه کار  با فرمت ورد