مطالعه اثر بازاریابی ارتباط مند بر کیفیت خدمت،کیفیت ارتباط و وفاداری مشتری در بیمه عمر و سر مایه گذاری شرکت بیمه کار

پیوند های ساختاری:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

Han et al 1993 بیان نمود که در شرایط پیچیده خرید غالب شرکت ها با پیوند های ساختاری قوی توانایی ارائه بهتر و متعدد خدمات سفارشی را دارند که یک ارزش افزوده ایجاد می کند.

Rodrigues, Wilson2002;Lin et al 2003 تصدیق کردند که اتصال پیوند های اجتماعی یک اثر مثبت بر اعتماد ،رضایت وتعهد دارد،که اساس کیفیت ارتباط را می سازد.

Lin et al ( 2003)در مطالعاتش در صنعت بانک دریافت که باپایه گذاری معاملات روابط بلند مدت با مشتریان ، پیوند های مالی واجتماعی واستراتژیهای پیوند های ساختاری همه روی اعتماد،رضایت و تعهد اثر مثبت دارند.

Hsieh et al  ((2005با مطالعه بر خریداران آنلاین به مطالعه این پرداخت که فروشندگان حراج آنلاین ممکن می باشد تعهد مشتری را با بهره گیری ازاستراتژی های پیوندی افزایش دهند.در کار آنها محصولات به سه دسته طبقه بندی می شوند:پژوهش ،تجربه و اعتماد که به عنوان متغیر های تعدیل کننده بهره گیری می شوند.

پیوند های ساختاری هنگامی بدست می آید که شرکت ها به خدمات سفارشی به مشتریان بلند مدت که شامل اعتماد ،رضایت و تعهد می باشد تأکید دارد(Kumar &Etal, 1995) .

تحقیقات گذشته نشان داده می باشد که وفاداری مشتری همان گونه که از سمت منافع مالی به پیوند های اجتماعی و سپس پیوند های ساختاری می رسد،افزایش می یابد.پیوند های ساختاری جزءمهمی در وفاداری مشتری هستند.اسمیت (1998)پیوند های ساختاری را اینگونه تعریف نمود”پیوند زدن ارتباط به ساختار و نهادینه کردن هنجارها در یک ارتباط،قوانین،سیاست ها،رویه ها و توافقات،ساختار رسمی را نسبت به ارتباط آماده می سازند؛به عنوان مثال تکنولوژی ها و سیستم های سازمانی مثل پست الکترونیک یا تبادل داده های الکترونیکی،می توانند پیوند ها و روابط فیزیکی،قانونی و روانشناسی را به گونه ای تسهیل کنند که هر دو طرف درگیر (خریدار و فروشنده )را به ارتباط مقید کنند”(Shammout,2007).

Lin(2003)معتقد می باشد که پیوند های ساختاری خدمات نوآورانه و منسجمی هستند که از طرف سازمان برای ارضای نیازهای مشتریان پیشنهاد می گردد(Lin &et al,2003).توجه هر دو (اسمیت و لین)جنبه های اساسی را که بیمه گران می توانند برای وفاداری مشتریان بهره گیری کنند پوشش می دهند.به عنوان مثال،فراهم کردن شرایطی تا بیمه گر بتواند از طریق الکترونیکی بیمه نامه را صادر و به مشتری ارسال نماید.پیوند های ساختاری در بازاریابی ارتباط مند در بالاترین سطح،مورد توجه هستندزیرا حقیقت این می باشد که شرکت ها می توانند روابطشان را با مشتری به وسیله افزایش اتصالات ساختاری به همراه پیوند های مالی و اجتماعی تحکیم کنند(Shammout,2007).پیوند های ساختاری برای سازمان ها ضروری هستند

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی:

1-تعیین اثر بازاریابی ارتباط مند برکیفیت خدمت و کیفیت ارتباط و وفاداری مشتریان دربیمه عمر شرکت بیمه کارآفرین

اهداف فرعی:

1-تعیین اثر کیفیت خدمت بر کیفیت ارتباط

2-تعیین اثر کیفیت ارتباط بر وفاداری مشتری

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه اثر بازاریابی ارتباط مند بر کیفیت خدمت،کیفیت ارتباط و وفاداری مشتری در بیمه عمر و سر مایه گذاری شرکت بیمه کار  با فرمت ورد