شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 مطالعه اثر بازاریابی ارتباط مند بر کیفیت خدمت،کیفیت ارتباط و وفاداری مشتری در بیمه عمر و سر مایه گذاری شرکت بیمه کار

اعتماد و تعهد:

یکی از معروف ترین پژوهش های صورت گرفته درمورد بازاریابی ارتباط مند مربوط به مقاله ای می باشد تحت عنوان “تئوری اطمینان،تعهد بازاریابی ارتباط مند”که در سال 1994،توسط مورگان و هانت در مجله بازاریابی 1چاپ شده می باشد آنها به آزمودن ارتباط بین تعهد و اطمینان مشتری با وفاداری مشتریان پرداختند و به این نتیجه رسیدند که به یک همبستگی مثبتی بین این دو عامل و وفاداری مشتریان هست و این که اطمینان و تعهد از فاکتورهای کلیدی موفقیت بازاریابی ارتباط مند هستند. مورگان و هانت تصریح کردند که اطمینان زمانی پیدا نمود می گردد که یک بخش از روابط به قابلیت اعتماد و درستی طرف دیگر ارتباط اطمینان دارد و به مقصود دستیابی به اطمینان مشتریان،استراتژی یک شرکت بایستی فرمهای روابط مشتری را پذیرفته و از شهرت و اعتبار منفی پرهیز کنند.مورگان و هانت در این پژوهش تعهد را “یک تمایل مستمر به حفظ یک ارتباط با ارزش”تعریف کرده اند که برای رسیدن به آن،استراتژی شرکت ها بایستی مشتری محور،بلند مدت و بر اساس منافع دو طرف باشد.گرونروس نیز در مقاله ای تحت عنوان “از آمیخته بازاریابی تا بازاریابی ارتباط مند،به سمت یک جا به جایی پارادایم در بازاریابی”که در سال 1994 در مجله “تصمیم مدیریت”2به چاپ رسید.اعتماد و تعهد را دو عنصر اساسی در بازاریابی ارتباط مند ذکر کرده و عنوان کرده که این دو عنصر تأثیر تعیین کننده ای در ایجاد،حفظ و ارتقاء یک ارتباط دارند.در بعد تأثیر اعتماد به عنوان یکی از عناصر بازاریابی ارتباط مند گانسان[1]در مقاله ای تحت عنوان “عوامل تعیین کننده گرایش بلند مدت خریدار و فروشنده”که در سال 1994در مجله بازاریابی به چاپ رسید اعتماد را در حوزه بازاریابی ارتباط مند یک متغیر مهم برای موفقیت روابط بین خریدار و فروشنده دانسته می باشد.

2)برقراری ارتباط

برقراری ارتباط با مشتری یکی دیگرازعنصرهای بازاریابی ارتباط مند می باشد.اندرسون و ناروس[2]در مقاله ای تحت عنوان “مدل چشم انداز توزیع کننده از روابط کاری توزیع کننده و تولید کننده”که در سال 1984در مجله بازاریابی به چاپ رسید اذعان کردند که امروزه یک نگاه جدید به بر قراری ارتباط به صورت یک دیالوگ تعاملی بین شرکت و مشتریان هست،که درمدت پیش از فروش ،فروش،مصرف و مراحل پس از مصرف اتفاق می افتد.ان دوبیسی و چان[3]در مقاله ای تحت عنوان “تجزیه و تحلیل عاملی و تفکیکی پی بند های بازاریابی ارتباط مند و رضایت مندی مشتریان “که در سال 2005در مجله بین المللی بازاریابی بانکی[4]به چاپ رسید برقراری ارتباط را از پی بند ها و عناصر اساسی بازاریابی ارتباط مند دانسته و اظهار کردند که برقراری ارتباط در بازاریابی ارتباط مند به معنی حفظ تماس با مشتریان با ارزش ،تهیه اطلاعات به موقع و موثق درمورد خدمات و تغییر خدمات و بر قراری ارتباط با مشتری در زمانی که در تحویل کالا یا ارائه خدمات مشکلی رخ می دهد

1Journal of marketing2Management Decision3Ganesan

[2] Anderson and Narus

[3] Ndubisi and Chan

[4] International Journal of Bank Marketing

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی:

1-تعیین اثر بازاریابی ارتباط مند برکیفیت خدمت و کیفیت ارتباط و وفاداری مشتریان دربیمه عمر شرکت بیمه کارآفرین

اهداف فرعی:

1-تعیین اثر کیفیت خدمت بر کیفیت ارتباط

2-تعیین اثر کیفیت ارتباط بر وفاداری مشتری

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه اثر بازاریابی ارتباط مند بر کیفیت خدمت،کیفیت ارتباط و وفاداری مشتری در بیمه عمر و سر مایه گذاری شرکت بیمه کار  با فرمت ورد