عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه اثر بازاریابی ارتباط مند بر کیفیت خدمت،کیفیت ارتباط و وفاداری مشتری در بیمه عمر و سر مایه گذاری شرکت بیمه کار

استراتژی های بازاریابی ارتباط مند:

در ذیل پنج استراتژی خدمات اصلی،ارتباط باب طبع هر مشتری،قیمت گذاری ارتباط مند ،خدمات جنبی و بازاریابی داخلی که می توان در طراحی یک برنامه بازاریابی ارتباط مند مورد توجه قرار داده گردد می پردازیم. این پنج استراتژی، مستقل از هم نیستند و می توانند به گونه ترکیبی مورد بهره گیری قرار گیرند.شرکت های بیمه می توانند به گونه همزمان همه استراتژی ها را به کار گیرند.

1)خدمات اصلی[1]:

یکی از استراتژی های کلیدی بازاریابی ارتباط مند،طراحی و بازاریابی یک خدمت پایه و اصلی می باشد.که بتوان پیرامون ارتباط با مشتری را ایجاد نمود.یک خدمت اصلی ایده ال ،به واسطه خصوصیت تأمین نیازش مشتریان جدید جذب می کنند،با عرضه خدماتی با کیفیت عالی در ابعاد مختلف ارتباط ایجاد شده را در بلند مدت حفظ می نماید و در طی زمان زمینه ای را برای فروش سایر خدمات مهیا می سازد .

2)ارتباط باب طبع هر مشتری[2]

Christopher& Etal(1998), ماهیت خدمات به گونه ای می باشد که فرصتی را برای بسیاری از شرکت های خدماتی فراهم می آورد که بتوان با هر مشتری ارتباط ای سازگار با او را ترتیب دهند.با فراگیری ویژگی ها،خصوصیات و انتظارات هر مشتری و ذخیره سازی این اطلاعات و بهره گیری از آنها در مواقع مورد نیاز شرکت های خدماتی می توانند در رویارویی با مشتری ،به گونه دقیق تری عرضه خدمات خود را منطبق و سازگار با جایگاه های مورد نظر نمایند .زمینه و بستر ایجاد روابط باب طبع مشتری زمانی که توانمندی های کارکنان با قابلیت های پردازش الکترونیکی داده ها همراه گردد بسیار چشمگیر می باشد.پایگاه داده ها ،راه را برای رفتار با هر مشتری به عنوان یک هدف فردی[3]هموار نمود.تأکید بر بازاریابی ارتباط مند و ایجاد روابطی بلند مدت بین شرکت ها و مشتریان نیازمند یک برنامه تقسیم بازار فرد به فرد[4]می باشد.

[1] Cove service

[2] Customizing the relationship

[3] Individual target

[4] One to one segmentation

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی:

1-تعیین اثر بازاریابی ارتباط مند برکیفیت خدمت و کیفیت ارتباط و وفاداری مشتریان دربیمه عمر شرکت بیمه کارآفرین

اهداف فرعی:

1-تعیین اثر کیفیت خدمت بر کیفیت ارتباط

2-تعیین اثر کیفیت ارتباط بر وفاداری مشتری

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه اثر بازاریابی ارتباط مند بر کیفیت خدمت،کیفیت ارتباط و وفاداری مشتری در بیمه عمر و سر مایه گذاری شرکت بیمه کار  با فرمت ورد