مطالعه اثر بازاریابی ارتباط مند بر کیفیت خدمت،کیفیت ارتباط و وفاداری مشتری در بیمه عمر و سر مایه گذاری شرکت بیمه کار

قیمت گذاری ارتباط مند[1]:

یکی از استرتژی هایی می باشد که در دسترس شرکت های خدماتی می باشد تا مشتریان خود را به سوی وفاداری ترغیب نمایند .این استراتژی ریشه در یکی از ایده های قدیمی بازاریابی دارد که اذعان می کند برای مشتریان ارزنده قیمت های مناسب در نظر بگیرند.این ایده مبنای قیمت گذاری ارتباط مند را تشکیل می دهد،قیمت گذاری مبتنی بر ارتباط بدین معناست که خدمت به گونه ای بایستی تعیین قیمت گردد که ایجاد و حفظ روابط را تقویت و تشویق نماید. اگرچه تخفیفات مقداری در ادبیات بازاریابی مفهوم جدیدی نیست. بعضی از شرکت های خدماتی به شیوه های نو آورانه ای آن را به کار می بندند.این استراتژی علاوه بر اینکه می تواند با سایر استراتژی های بازاریابی ارتباط مند به کار رود ،در صنایع خدماتی مختلف به شیوه های متفاوت اجرا گردد.

5)بازاریابی داخلی

بازاریابی داخلی،به منزله ایجاد یک بازار داخلی در سازمان توسط کارکنان می باشد.اعضا این بازار بایستی برای برآورده کردن نیاز ها و خواسته های مشتریان ،آموزش ببینندو پاداش دریافت کنند و برانگیخته شوند(Dokakis & Kitchen,2004,421).

2-13 اجرای بازاریابی ارتباط مند از طریق مدیریت روابط با مشتری[2]:

مدیریت روابط با مشتری ریشه در بازاریابی ارتباط مند دارد (از اساسی ترین مباحثی که زمینه توجه بیشتر صاحبنظران و کارشناسان را به این مقوله فراهم آورد)گزارشی می باشد که توسط ساسر و ریچ هلند[3]در باب حفظ مشتری در پروژه تحقیقاتی بین اندکو[4]ارائه کردند.یافته های آنها نشان می دهد که 5 در صد  افزایش در نرخ حفظ مشتریان،به گونه میانگین ارزش مادام العمر مشتری را 35 تا 95 درصد افزایش می دهد که این امر باعث جهش چشمگیر در سودآوری شرکت می گردد.

[1] Relationship pricing

[2] Customer Relationship Management

[3] Saser and Reichheld17Bain and Co

[4] Bain and Co

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف اصلی:

1-تعیین اثر بازاریابی ارتباط مند برکیفیت خدمت و کیفیت ارتباط و وفاداری مشتریان دربیمه عمر شرکت بیمه کارآفرین

اهداف فرعی:

1-تعیین اثر کیفیت خدمت بر کیفیت ارتباط

2-تعیین اثر کیفیت ارتباط بر وفاداری مشتری

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه اثر بازاریابی ارتباط مند بر کیفیت خدمت،کیفیت ارتباط و وفاداری مشتری در بیمه عمر و سر مایه گذاری شرکت بیمه کار  با فرمت ورد