مطالعه اثر بازاریابی ارتباط مند بر کیفیت خدمت،کیفیت ارتباط و وفاداری مشتری در بیمه عمر و سر مایه گذاری شرکت بیمه کار

عوامل ارتقای پیوستگی ارتباط با مشتری

2-14-1 پیوند های مالی:

Berry and Parasuraman  ( 1991 )ادعا می کنند که پیوند های مالی توسط شرکت ها برای ارائه مشوق های قیمت برای تشویق مشتریان برای خرید محصولات یا خدمات آنها ارائه می گردد.آنها همچنین اظهار می کنند که استراتژی قیمت آمیخته بازار یابی ،کمک می کنند که مشتریان تصادفی به مشتریان مداوم و منظم تبدیل شوند.همزمان مشتریان می توانند محصولات شرکت ها را شناسایی کرده و احساس قوی تری از اعتماد و تعهد به شرکت مربوطه نسبت به شرکت های دیگر داشته باشند.پیوند های مالی اکثراً با بهره گیری از مشوق های قیمت،مشتریان را برای خرید کالا و خدمات تشویق می کنند.برای حفظ وفاداری مشتری،محصولات ارزانتر یا هدیه رایگان،به مشتریان بلند مدت ارائه می دهند.به هر حال ایجاد مزیت رقابتی در شرکت ها با این چنین اقداماتی اغلب کوتاه مدت می باشد.

ارائه دهندگان خدمت از مزایای اقتصادی مثل قیمت،تخفیفات،محصولات رایگان و تشریفات مالی دیگر جهت تضمین وفاداری مشتری بهره گیری می کنند(2003 Lin &et al ,).برای مثال در صنعت بیمه،دادن تخفیفات و یا ارائه بیمه نامه های رایگان جهت تخفیف به مشتریان.در یک دید گسترده،اسمیت(1998)منافع مالی را به عنوان (مجموعه گوناگونی از عوامل اقتصادی،عملکردها و ارتباطات سودمند که برای ارتقاءپیوستگی یک ارتباط به کار گرفته می شوند)تعریف می کند.منافع مالی از طریق مزایای اقتصادی،استراتژیکی و تکنولوژیکی (دانش و اطلاعات)نشأت گرفته از هر دو طرف درگیر (خریدار و فروشنده)ایجاد شده اند.محققان عقیده دارند که حفظ پول انگیزه ای برای تشویق یک ارتباط با ارائه دهنده خدمت می باشد،به همین جهت حفظ منافع مالی به عنوان جزءمهمی در مطالعه ارتباط بین خریدار و فروشنده مطرح می گردد(Shammout, 2007).

2-14-2 پیوند های اجتماعی:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

Wilson1995 ادعا می کند که پیوند های اجتماعی،روابط میان فردی بین خریداران و فروشندگان را نشان می دهد.وقتی یک ارتباط قوی میان فردی بین دو طرف تعهد هست در نتیجه تعهد برای نگهداری ارتباط ،بالاتر می رود.وقتی انتخاب برای برقراری ارتباط از طریق روابط اجتماعی وجود داشته باشد،شرکت ها با احتمال بیشتری به مراقبت و حفظ مشتریان به عنوان دوستانی که کوشش می کنند به خواسته های خاص خود برسند،می پردازد.وقتی مشتریان آگاه باشند که به عنوان دوست قلمداد می شوند،آنها با تمایل بیشتری به شرکت ها فرصت خدمت می دهند پس شانس روابط آینده افزایش میابد.

Gadde and Snehota ((2000اشاره می کنند که وقتی بین دو شریک تجاری ارتباط نزدیک تری وجود داشته باشد آنها با احتمال بیشتری به هم وابسته اند و بر رضایت،تعهد و اعتماد هم اثر می گذارند.

Wilson and Mummalaneni ((1986بیان می کنند که زمانی که روابط قوی تر می باشد وپیوند های اجتماعی  بین اعضای درون روابط تجاری موجود باشد،تعهد به حفظ را قدرت می دهد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی:

1-تعیین اثر بازاریابی ارتباط مند برکیفیت خدمت و کیفیت ارتباط و وفاداری مشتریان دربیمه عمر شرکت بیمه کارآفرین

اهداف فرعی:

1-تعیین اثر کیفیت خدمت بر کیفیت ارتباط

2-تعیین اثر کیفیت ارتباط بر وفاداری مشتری

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه اثر بازاریابی ارتباط مند بر کیفیت خدمت،کیفیت ارتباط و وفاداری مشتری در بیمه عمر و سر مایه گذاری شرکت بیمه کار  با فرمت ورد